Publikácia Pekinskej zmluvy v Zbierke zákonov SR

Pekinská zmluva o audiovizuálnych umeleckých výkonoch bola 9. júla 2020 publikovaná v Zbierke zákonov Slovenskej republiky oznámením Ministerstva zahraničných vecí a európskych...

Z činnosti Súdneho dvora EÚ

Najnovší rozsudok z autorskoprávnej oblasti vydal Súdny dvor EÚ (ďalej len „SDEÚ") dňa 11. júna 2020. Vo veci C-833/18 išlo o spor medzi spoločnosťou Brompton Bicycle Ltd. vyrábajúcou...

Nové rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti autorského práva

Zaujímavé nové rozsudky Súdneho dvora EÚ. Súdny dvor EÚ ešte pred letnou prestávkou (dňa 29. júla 2019) vydal naraz hneď tri zaujímavé rozsudky z oblasti autorského práva. Prvý rozsudok...

Nové smernice EÚ sú už účinné

Nové smernice EÚ sú už účinné. Po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ dňa 17. mája 2019 nadobudli obe nové smernice – smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 o autorskom práve a...

Kampaň Agorateka

"Choose content, not confusion!" („Vyber si legálny obsah, nedaj sa zmiasť!") Cieľom kampane spustenej 26.apríla 2019 na Deň duševného vlastníctva je zvýšiť viditeľnosť projektu...

Rozsudok SD EÚ - chuť potraviny nie je chránená autorským právom

Chuť potraviny nemôže byť chránená autorským právom. Dňa 13. novembra 2018 o tom rozhodol Súdny dvor Európskej únie rozsudkom vo veci C-310/17 Levola Hengelo BV proti Smilde Foods BV....

Novela Autorského zákona publikovaná v Zbierke zákonov ako zákon č. 306/2018 Z. z.

Dňa 13. novembra 2018 bola pod číslom 306/2018 zverejnená v Zbierke zákonov novela Autorského zákona, ktorá na základe vládou SR schváleného informatívneho materiálu s názvom „Ochrana a...

Agorateka Slovakia je oficiálne spustená a dostupná verejnosti!

27. júla 2018 Slovensko spustilo národný portál s názvom " Agorateka Slovakia ", ktorý zhromažďuje webové stránky ponúkajúce legálny on-line obsah. Portál je verejne dostupný na internete, čiže...

Novela Autorského zákona publikovaná v Zbierke zákonov ako zákon č. 215/2018

Dňa 18. júla 2018 bola novela Autorského zákona, ktorá sa týka predovšetkým transpozície tzv. Marakéšskej smernice (smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564), zverejnená v Zbierke...

Novela Autorského zákona v NR SR

Návrh novely Autorského zákona týkajúci sa predovšetkým transpozície tzv. Marakéšskej smernice (smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564) bude prerokovaný v druhom čítaní na júnovej...

Pripomienkové konanie k návrhu novely Autorského zákona

Dňa 21.3.2018 bolo začaté medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k návrhu novely Autorského zákona. Materiály sú dostupné na stránke portálu Slov-lex . MPK trvá do 29.3.2018 . Posledná...

Balík pre oblasť ochrany práv duševného vlastníctva (IP Enforcement Package) - 29.11.2017

Dňa 29.11.2017 publikovala Komisia niekoľko dokumentov v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Ide o ďalšie nelegislatívne opatrenie na implementáciu Stratégie pre vnútorný trh ...

Zverejnenie Nariadenia o portabilite v Úradnom vestníku EÚ

Dnes 30.6. 2017 bolo v Úradnom vestníku EÚ uverejnené Nariadenie o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu. Dvadsiatym dňom od tohto dátumu nadobúda účinnosť....

Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-610/15

Súdny dvor EÚ rozhodol dňa 14.júna 2017 vo veci C-610/15 Stichting Brein proti Ziggo BV a XS4ALL Internet BV, že sprístupňovanie a správa platformy vzájomného poskytovania – zdieľania (napr. „The...

Schválenie nariadenia o portabilite Európskym parlamentom

Európsky parlament vo štvrtok (18. mája 2017) schválil nariadenie o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu, ktoré občanom EÚ zabezpečí prístup k nimi predplatenému...

Správa o stave Creative Commons

Creative Commons si Vám dovoľuje dať do pozornosti aktuálnu Správu o stave Creative Commons, ktorá bola preložená dobrovoľníkmi a členmi Creative Commons tímu aj do slovenčniny. Správu si môžete...

Deň duševného vlastníctva

Od roku 2000 je 26.apríl dňom duševného vlastníctva.  Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie o duševnom vlastníctve a úlohe, ktorú zohráva v podpore inovácií a kreativity. Tento rok sú témou...

Návrh nariadenia o prenosnosti

7.2.2017 bola dosiahnutá dohoda Rady EÚ, Európskeho parlamentu a Európskej komisie na znení návrhu nariadenia o zabezpečení cezhraničnej prenosnosti on-line služieb poskytujúcich obsah na jednotnom...

Marakéšska zmluva

14.2.2017 vydal Súdny dvor EÚ stanovisko, že EÚ má výlučnú právomoc na uzavretie Marrákešskej zmluvy WIPO o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo...

Reforma AP

14.9.2016 Európska komisia zverejnila návrhy týkajúce sa reformy autorského práva . Cieľom Komisie bolo dosiahnuť predovšetkým lepší výber a prístup ku kultúrnemu obsahu prostredníctvom...