Nový Autorský zákon (AZ) – zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

Nový AZ je základným právnym predpisom pre oblasť autorského práva.

Predstavuje komplexnú transpozíciu (prebratie) práva Európskej únie v tejto oblasti (nazývaného aj „európske autorské právo").

Prináša jedinečné a nové koncepty riešenia (nielen z hľadiska súčasného AZ, ale aj právnych úprav členských štátov EÚ): napr. úpravu tzv. e-lendingu, obchodne nedostupných diel, či tzv. one-stop-shop).

Východiská nového AZ

 • modernizácia, flexibilita, právna istota
 • efektívnejší výkon práv autorov a iných nositeľov práv a zároveň vyváženie záujmov na strane nositeľov práv a používateľov
 • zlepšenie vymožiteľnosti
 • prispôsobenie zmenám súvisiacim s vývojom informačnej spoločnosti
 • transparentnosť a efektívnosť činnosti organizácií kolektívnej správy

Najdôležitejšie zmeny, ktoré prináša nový Autorský zákon

Zohľadnenie  rozvoja digitálneho prostredia

 • špecifikuje sa úprava  používania diel v digitálnom prostredí (napr. tzv. e-lending, ako aj osobitné používanie rozmnoženín diel v digitálnom prostredí)
 • zásadnou novinkou je zavedenie právneho režimu „nájmu" rozmnoženiny diel v digitálnej forme pri službách digitálnych „videopožičovní" (Video On-demand, resp. audiovizuálne mediálne služby na požiadanie)

Úprava výnimiek a obmedzení výhradného práva autora udeľovať súhlas na použitie jeho diel

 • komplexne sa transponovala úprava výnimiek a obmedzení (teda možností použiť dielo bez súhlasu autora) dovolených na základe práva EÚ
 • ide napr. o právo na vyhotovenie rozmnoženiny na súkromnú potrebu, ale aj použitie diel pri školských predstaveniach, v knižniciach či galériami, ako aj osobami so zdravotným postihnutím

Zjednodušenie prístupu k chránenému obsahu pri riadnom vysporiadaní práv autora – zavedenie konceptu rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy

 • zavádza sa nový zmluvný typ – rozšírená hromadná licenčná zmluva, ktorou je možné z hľadiska účelnosti získať súhlas na použitie čo najväčšieho počtu diel prostredníctvom organizácie kolektívnej správy  (napr. pri uskutočňovaní verejného prenosu v prevádzkach ako sú reštaurácie či kaderníctva alebo pre potreby použitia tzv. obchodne nedostupných diel, či pre použitie diel vo vysielaní)

Zavedenie novej osobitnej informačnej povinnosti vlastníka veci voči autorovi

 • ak chce vlastník veci – originálu diela, ktoré je umiestnené na verejnom priestranstve túto vec zničiť alebo premiestniť, musí vopred informovať o tomto zámere autora. Účelom je ochrana diel, ktoré sú umiestnené na verejnom priestranstve, pričom často existuje len jeden originál (napr. socha alebo reliéf).

Posilnenie postavenia autora v licenčných vzťahoch

 • v záujme posilnenia práv autorov sa zavádza právo autora odstúpiť od licenčnej zmluvy pre nevyužívanie licencie jej nadobúdateľom
 • posilňuje sa postavenie autora pri dohadovaní licenčnej odmeny, ktorá sa bude musieť odvíjať od využívania diela alebo bude musieť zohľadniť v prospech autora výnosy z takéhoto použitia

Zvýšenie transparentnosti výkonu kolektívnej správy práv a efektívne fungovanie organizácií kolektívnej správy (OKS)

 • do nového AZ sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ, ktorá prináša zvýšenie transparentnosti OKS, adresnosť vyberania a prerozdeľovania autorských odmien, účinnejšiu kontrolu OKS  priamo zastupovanými nositeľmi práv, ako aj používateľmi.
 • novinkou je umožnenie nositeľom práv (autorom), ktorí sú zastupovaní OKS, v niektorých prípadoch individuálne spravovať svoje práva, napriek tomu, že ich správou poverili OKS (individuálny výkon práv na nekomerčné účely, možnosť vylúčenia kolektívnej správy práv vo vzťahu ku všetkým alebo  niektorému predmetu ochrany
 • zavádza sa  možnosť OKS uzatvárať s používateľmi  multiteritoriálne licencie na práva autorov na hudobné diela na účely poskytovania online služieb

Inštitút one stop shop

 • bude sa vzťahovať len na OKS, ktorým bolo udelené oprávnenie podľa nového AZ (do apríla 2016 musia  požiadať MK SR o udelenie oprávnenia; v správnom konaní MK SR rozhodne, či oprávnenie udelí; vzhľadom na to bude tento systém aplikovateľný najskôr v 2. polovici 2016)
 • dohoda o spoločnej správe je pre OKS povinná v prípade verejného prenosu alebo technického vykonania v prevádzkach ako aj v prípade  vyhotovenia rozmnoženiny  pre osobnú potrebu a reprografie
 • ak dohodu o spoločnej správe  uzavrú najmenej dve tretiny OKS, je záväzná aj pre všetky ostatné OKS
 • používateľovi sa tak umožní jednou zmluvou vysporiadať práva k dielam autorov, ktorí sú zastupovaní viacerými OKS a dokonca aj autorov nezastupovaných
 • toto opatrenie prinesie výrazné zjednodušenie vysporiadania práv napr. na účely  verejného prenosu v prevádzkach ako sú reštaurácie, bary, kaderníctva, alebo hotely a pod. Podnikatelia v uvedených oblastiach už nebudú musieť zložito vysporadúvať  autorské práva so všetkými OKS – dostanú z jedného miesta jednu zmluvu na všetko a zaplatia jednu faktúru na dohodnuté obdobie