Informácie o portáli

Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR prevádzkuje od roku 2008 portál www.dusevnevlastnictvo.gov.sk, ktorý predstavuje platformu na získanie základného prehľadu, orientácie a informačného zdroja v celom zábere predmetov duševného vlastníctva. Portál obsahuje informácie o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, o práve priemyselného vlastníctva, o práve proti nekalej súťaži, zahŕňa tiež informácie o právnej regulácii obchodných mien, obchodného tajomstva aj know-how, ako aj o ochrane a vymožiteľnosti práva duševného vlastníctva.

Nová verzia portálu Duševné vlastníctvo je v prevádzke od 1. januára 2018. Portál prešiel kompletným redizajnom, čím sa stal užívateľsky prijateľnejším, prístupnejším i intuitívnejším, a zároveň si zachoval svoju základnú funkciu informovať verejnosť zaujímajúcu sa o problematiku duševného vlastníctva, poskytovať aktuálne informácie z tejto oblasti a umožniť súčasne pohotovo odpovedať na otázky položené používateľmi. Zmeny sa týkajú predovšetkým vizuálnej stránky, jeho responzívnosti, navigácie v ňom, ale aj vyhľadávania a možnosti používateľov položiť otázku z oblasti duševného vlastníctva či prihlásiť sa na odber aktuálnych noviniek.

Cieľom portálu je nielen informovať a vzdelávať, ale súčasne aj zvyšovať mieru vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva v Slovenskej republike. Portál je určený jednak odbornej verejnosti, a jednak študentom, laickej verejnosti i tvorivým ľuďom, ktorí sa zaujímajú o spôsob ochrany svojich diel. Odborníkom, ktorí sa zaoberajú duševným vlastníctvom, tvorcom a nositeľom práv duševného vlastníctva môže portál slúžiť aj ako prostriedok na získanie poznatkov o kompetenciách a činnosti inštitúcií pôsobiacich v oblasti práva duševného vlastníctva, čo môže pomôcť k vyššej efektivite vzájomnej spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je správcom obsahu za oblasť autorského práva a Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je správcom obsahu za oblasť práva priemyselného vlastníctva.