Stručné informácie

  • použitie predmetov duševného vlastníctva vyžaduje súhlas nositeľa práv (autora, majiteľa patentu a pod.), v opačnom prípade dochádza
    k neoprávnenému použitiu
  • následkom neoprávneného použitia môže byť priestupkové konanie, súdne konanie alebo trestnoprávny postih
  • opatrením na zabezpečenie vymožiteľnosti práva duševného vlastníctva je napr. zadržanie falzifikátov colnými orgánmi
  • nekalá súťaž má podobu napr. klamlivej reklamy

Ochrana a vymožiteľnosť práva duševného vlastníctva

Podstata ochrany duševného vlastníctva spočíva v tom, že autorovi alebo tvorcovi umožňuje profitovať zo svojho diela či iného výtvoru a umožňuje  ich čo najrozsiahlejšie rozšírenie.

Použitie predmetov duševného vlastníctva bez súhlasu predstavuje zásah do práv autora, majiteľa patentu a pod.

Porušenie môže viesť k priestupkovému konaniu, občianskoprávnemu súdnemu konaniu či trestnému postihu.

Ochrana duševného vlastníctva

Právnu ochranu poskytujú nositeľom práv osobitné zákony (napr. autorský zákon, patentový zákon), ako aj všeobecné právne predpisy (napr. Občiansky zákonník, Trestný zákon, Zákon o priestupkoch). Ochrany duševného vlastníctva sa môže domáhať nielen priamo autor, výkonný umelec a pod., ale aj iné osoby, ktoré na tom majú oprávnený záujem (napr. nadobúdateľ výhradnej licencie, dedič).

Vymožiteľnosť práva duševného vlastníctva

Cieľom vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva je zavedenie opatrení, ktoré pomôžu predchádzať porušovaniu práva duševného vlastníctva a vprípade, ak k takému porušeniu došlo, pomôžu poškodeným nositeľom práv napraviť protiprávny stav.

Nekalá súťaž a duševné vlastníctvo

Ochrana práv duševného vlastníctva prostreidkami nekalej súťaže prichádza do úvahy napr. pri zneužití duševného valstíctva inej osoby. Príkladom môže byť napodobovanie.