Obchodné tajomstvo

Obchodné tajomstvo je jedným z práv, ktoré patria podnikateľovi pri vykonávaní jeho podnikateľskej činnosti.  Obchodné tajomstvo je  na rozdiel od iných práv súvisiacich s právom priemyselného vlastnícva priamo upravené v Obchodnom zákonníku. Právo obchodného tajomstva prislúcha podnikateľom, avšak jeho porušenia sa často dopúšťajú osoby, ktoré nie sú podnikateľmi (napr. zamestnanci podnikateľa).

Čo je obchodným tajomstvom?

Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/obchodne-tajomstvo#258326

Ako môže podnikateľ nakladať s obchodným tajomstvom?

Právo nakladať s obchodným tajomstvom vzniká spolu so vznikom obchodného tajomstva a trvá počas existencie obchodného tajomstva. Na rozdiel od niektorých práv priemyselného vlastníctva (napríklad patentového práva) nie je viazané na registráciu, či iný formálny úkon.  

Podnikateľ má vo vzťahu k obchodnému tajomstvu právo udeliť dovolenie na jeho využitie a určiť podmienky takého využitia. Súhlas na využitie obchodného tajomstva sa zvyčajne udeľuje na základe licenčnej zmluvy s užívateľom. Môže však ísť aj o jednostranný právny úkon zo strany podnikateľa.  

Obchodné tajomstvo trvá, kým nezanikne niektorý z predpokladov jeho ochrany (napr. skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo sa stali bežne dostupnými, podnikateľ prestal  utajenie obchodného tajomstva zabezpečovať).

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/obchodne-tajomstvo#258507