Stručné informácie

 • duševné vlastníctvo podlieha právnej ochrane
 • pri neoprávnenom použití predmetov duševného vlastníctva sa nositeľ práv môže domáhať jeho ochrany
 • nároky a prostriedky právnej ochrany duševného vlastníctva sú ustanovené v osobitných zákonoch (autorský zákon, patentový zákon, zákon o ochranných známkach atď.), ako aj vo všeobecných právnych predpisoch (Občiansky zákonník, Trestný zákon atď.)
 • ochrany duševného vlastníctva sa okrem autora, vynálezcu a pod. môžu domáhať aj ďalšie osoby, ktoré na tom majú oprávnený záujem (napr. nadobúdateľ licencie)

Právna ochrana duševného vlastníctva

umožňuje autorom, vynálezcom, výkonným umelcom a iným nositeľom práv brániť sa proti porušeniu, či ohrozeniu ich práv, ktoré má formu neoprávneného použitia diel, vynálezov, ochranných známok a ďalších predmetov práv duševného vlastníctva.

Ako možno chrániť autorské právo a práva súvisiace s autorským právom?

Ochranu autorského práva poskytuje nielen autorský zákon, ale aj ďalšie právne predpisy.

V zmysle autorského zákona autor, do ktorého práv sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právam hrozí taký zásah, má na ich ochranu niekoľko nástrojov (§ 58). Autor sa v rámci ochrany svojich práv môže domáhať najmä

 • určenia svojho autorstva,
 • zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takého ohrozenia, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na ohrození tohto práva,
 • zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na neoprávnenom zásahu do tohto práva,
 • poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane

1. údajov o vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi, prijímateľovi, odosielateľovi, vývozcovi alebo predajcovi rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o poskytovateľovi služieb,

2. údajov o vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom, odoslanom, vyvezenom alebo objednanom množstve alebo cene takej rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo služby,

 • poskytnutia informácií o sprístupňovaní diela verejnosti spôsobom porušujúcim právo autora vrátane údajov o užívateľoch a poskytovateľoch elektronických komunikačných služieb a služieb poskytujúcich obsah (napr. prostredníctvom siete internet) o rozsahu takéhoto použitia diela a o priamom alebo nepriamom majetkovom prospechu súvisiacom s takýmto porušením.

Uvedené informácie  je povinná poskytnúť aj osoba, ktorá má v držbe rozmnoženinu diela alebo napodobeninu diela, využíva služby porušujúce právo autora, poskytuje alebo prevádzkuje služby využívané pri porušovaní práv autora, bola označená (hore uvedenou osobou) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo na poskytovaní/prevádzkovaní služieb porušujúcich právo autora alebo sprístupňovaní diela verejnosti spôsobom, ktorý porušuje právo autora.

 • odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to

1. zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo

2. zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 60 a 61 Autorského zákona použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia,

 • náhrady nemajetkovej ujmy podľa Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.),
 • náhrady škody podľa Občianskeho zákonníka,
 • vydania bezdôvodného obohatenia podľa Občianskeho zákonníka.

Nároku týkajúceho sa určenia autorstva sa okrem autora môže domáhať aj spoluautor, ak ide o spoluautorské dielo. Ostatných nárokov sa môže domáhať aj spoluautor, namiesto autora nositeľ práv (napr. dedič)  alebo organizácia kolektívnej správy. 

V prípade porušenia autorských práv nie je vylúčené ani konanie podľa predpisov trestného práva a postih podľa § 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto ustanovenia „kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."

Neoprávnené konanie v zmysle autorského práva môže byť postihnuté aj ako priestupok. V zmysle § 32 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa priestupku na úseku kultúry dopustí ten, kto „neoprávnene použije dielo podľa autorského práva alebo umelecký výkon".

Porušením autorského práva môže byť aj obchádzanie technologických opatrení na ochranu práv (napr. DRM technológia), ako aj odstránenie alebo zmena  elektronickej informácie na správu práv.

Na ochranu svojich práv môže autor využiť aj ďalšie nástroje, ktoré mu dáva autorský zákon. Ide napr. o právo na informácie od colných, finančných či daňových orgánov, či Štatistického úradu SR.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/ochrana-dusevneho-vlastnictva#252037

Ako možno chrániť právo priemyselného vlastníctva?

S prostriedkami vymožiteľnosti práv priemyselného vlastníctva sa stretávame predovšetkým v ustanoveniach osobitných právnych predpisov upravujúcich jednotlivé priemyselné práva (napr. § 32 až 34 zákona č. 435/2001 Z. z. patentový zákon, § 8, 9, 11 až 16  zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, čl. 9 až 14 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009  o ochrannej známke Spoločenstva,  § 28 až 31 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch, § 27 až 29 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch, čl. 19 – 21 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 o dizajnoch Spoločenstva, § 9 až 11 zákona č.  469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov, § 19 až 20 zákona č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov).

Katalóg možných prostriedkov je doplnený aj ustanoveniami § 78b až 78h Občianskeho súdneho poriadku týkajúcimi sa zabezpečenia dôkazov vo veciach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva a § 76 ods. 1 písm. h) a súvisiacimi ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku upravujúcimi predbežné opatrenia v prípade porušenia alebo ohrozenia práva duševného vlastníctva, ako aj ustanoveniami Občianskeho zákonníka upravujúcimi náhradu škody a bezdôvodné obohatenie.

Opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy potrebné na zabezpečenie vymožiteľnosti práv priemyselného vlastníctva vychádzajú predovšetkým z Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (dohoda TRIPS), Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva a najmä smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva.

Vo všeobecnosti sa môže majiteľ priemyselného práva (prípadne aj držiteľ licencie k právu priemyselného vlastníctva) domáhať najmä

 • zákazu porušenia alebo ohrozenia svojho práva priemyselného vlastníctva
 • odstránenia následkov neoprávneného zásahu do jeho práva priemyselného vlastníctva
 • poskytnutia informácií o pôvode a distribučných sieťach tovarov a služieb, resp. výrobkov porušujúcich jeho právo priemyselného vlastníctva
 • primeraného zadosťučinenia
 • vydania bezdôvodného obohatenia
 • náhrady škody.

V trestnoprávnej rovine je možné uplatniť postih podľa § 281 (porušovanie práv k ochrannej známke a označeniu pôvodu výrobku) a § 282 (porušovanie priemyselných práv) Trestného zákona.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/ochrana-dusevneho-vlastnictva#252049