Stručné informácie

 • ochranné známky rozlišujeme: slovné, obrazové, priestorové, holografické, zvukové, pozičné, pohybové, multimediálne, ochrannú známku vzoru, ochrannú známku tvorenú farbou alebo kombináciou farieb a iné.
 • prihláška ochrannej známky sa môže týkať len jedného označenia; ak prihlasovateľ bude používať viac označení a má záujem ich chrániť, bude potrebné podať na každé označenie samostatnú prihlášku ochrannej známky
 • prihlášku môže podať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba
 • prihlášku na zápis označenia ako kolektívnej ochrannej známky môže ako prihlasovateľ podať združenie fyzických alebo právnických osôb, ktoré má právnu subjektivitu
 • v prípade prihlášky ochrannej známky obsahujúcej iné ako slovné označenie v bežnom písme je potrebné predložiť dve zreteľné vyobrazenia označenia s rozmermi najviac 8 cm x 8 cm
 • obchodné meno je možné ochrániť ochrannou známkou ako označenie, ktoré bude používané na výrobkoch, reklamných materiáloch, prípadne vo vzťahu k poskytovaným službám
 • majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®

Ochranné známky

Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Podmienky pre tzv. zápisnú spôsobilosť ochrannej známky upravuje zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Na akú dobu platí ochranná známka?

Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky. Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa (podanej najskôr v poslednom roku platnosti jej zápisu, nie však neskôr ako 6 mesiacov po uplynutí platnosti) úrad platnosť zápisu ochrannej známky obnoví na ďalších desať rokov.

Spolu so žiadosťou je potrebné zaplatiť správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na účet úradu.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/ochranne-znamky#253522

Na čo slúži ochranná známka?

Hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych podnikateľov, t. j.  identifikovať tovary alebo služby jednej osoby vo vzťahu k tovarom alebo službám iných osôb v očiach spotrebiteľskej verejnosti.

Ďalšia funkcia je súťažná a propagačná – nadobudnúť a zachovať obchodno-súťažnú pozíciu prezentáciou značkových produktov.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/ochranne-znamky#253534

Ako získam ochrannú známku?

Ak chceme získať ochrannú známku je potrebné podať na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky riadne vyplnenú prihlášku ochrannej známky na predpísanom tlačive, ktorú môže podať fyzická alebo právnická osoba a v prípade kolektívnej ochrannej známky tiež združenie fyzických alebo právnických osôb (ďalej len prihlasovateľ) a ktorá musí obsahovať:

 1. žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky do registra, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je prihlasovateľom fyzická osoba; názov, prípadne obchodné meno a sídlo, ak je prihlasovateľom právnická osoba,
 2. vyjadrenie prihlasovaného označenia,
 3. zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka podľa Medzinárodného triednika tovarov a služieb,
 4. v prípade kolektívnej ochrannej známky musí prihláška obsahovať navyše písomnú zmluvu uzavretú medzi všetkými členmi združenia a zoznam členov združenia, ktorí môžu kolektívnu ochrannú známku používať,
 5. podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/ochranne-znamky#253546

Koľko to stojí?

Správny poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb je 166 eur. Za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy je to + 20 eur.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/ochranne-znamky#253558

Aké sú práva majiteľa ochrannej známky?

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná v registri.

Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ® (R v krúžku).

Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby alebo označenie, ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti alebo označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno a ktorá nie je zapísaná pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, ak by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky má právo domáhať sa, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené; môže sa domáhať primeraného zadosťučinenia, ktorým môže byť aj peňažné plnenie. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia a právo na náhradu škody tým nie sú dotknuté.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/ochranne-znamky#253570

Ako prebieha konanie o zápise?

Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti pred každým, kto podá neskôr prihlášku obsahujúcu zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby.

Úrad preskúma, či prihláška spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Do zápisu ochrannej známky do registra je možné tretími osobami podať písomné pripomienky z dôvodu naplnenia podmienok § 5 alebo 6 zákona o ochranných známkach, na ktoré úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise ochrannej známky do registra. Osoba, ktorá podala pripomienky sa nestáva účastníkom konania. V prípade, že sú splnené všetky ustanovené podmienky, úrad prihlášku zverejní vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník"). Ak do troch mesiacov od zverejnenia nebudú podané námietky proti zápisu označenia do registra, Úrad prihlásené označenie zaregistruje.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/ochranne-znamky#253582

Môže majiteľ ochrannej známky uplatniť svoje práva aj vo vzťahu k používaniu internetovej domény?

Áno, a to na území, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak označenie internetovej domény je zhodné, prípadne podobné s ochrannou známkou zapísanou v registri ochranných známok a ak používanie internetovej domény je spojené s označovaním tovarov alebo služieb, pre ktoré je predmetná ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok.
Nadobúdanie doménových mien a ich používanie nie je regulované štátom, nemáme verejný register doménových mien. V oblasti doménových mien platí princíp práva prednosti - priority. V celej sieti doménových mien nemôžu existovať dve rovnaké doménové mená. Za kolidujúce s právom majiteľa ochrannej známky sa považuje také doménové meno, v ktorom je použité slovo, ktoré je dominantným prvkom ochrannej známky zapísanej v registri ochranných známok na Slovensku alebo medzinárodne chránenej ochrannej známky či ochrannej známky spoločenstva.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/ochranne-znamky#253694

Aké označenie úrad nezapíše?

Zákon o ochranných známkach podrobne špecifikuje výluky označení zo zápisu a označenia, ktoré nemôžu byť ochrannou známkou. Ide napríklad o označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, označenia obsahujúce názvy štátov, označenia druhu výrobkov alebo služieb, všeobecne známe zemepisné označenia, klamlivé označenia, označenia zhodné s ochrannou známkou zapísanou pre inú osobu pre zhodné tovary alebo služby.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/ochranne-znamky#253803