Príklady z praxe

1. Je webová stránka databázou? Aké mám povinnosti, keď si chcem vytvoriť webovú stránku, na ktorú vložím fotky, hudbu, videá? Môžem dať na svoju webovú stránku hyperlinky na diela (napr. videá) umiestnené na iných webových stránkach?

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/osobitne-pravo-k-databaze#292585
(Viac)

Stručné informácie

  • rozlišujeme tvorivú a netvorivú databázu
  • netvorivá databáza – je chránená osobitným právom k databáze (príkladom netvorivej databázy je napr. telefónny zoznam)
  • tvorivá databáza – je chránená autorským právom (príkladom tvorivej databázy je  napr. časopis)

Osobitné právo k databáze

Databázu môžu tvoriť rôzne diela (napr. fotografie, články, ilustrácie atď.), ale aj iné údaje (napr. čísla), ktoré sú usporiadané do určitého systému (alebo podľa určitej metodiky) a sú prístupné elektronickými alebo inými prostriedkami (§ 130).

Toto usporiadanie nemusí byť tvorivé, chránený je práve vklad napr. do získania týchto údajov – „netvorivá" databáza (§ 135 a nasl.).

Naproti tomu k „tvorivej" databáze (§ 131 a nasl.) sa viaže autorské právo (pretože spôsob výberu alebo usporiadanie obsahu je výsledkom tvorivej duševnej činnosti).

Výklad niektorých ustanovení Autorského zákona

Čo je databáza a ako je chránená?

Databáza (§ 130 ods. 1) je charakterizovaná ako súbor navzájom nezávislých diel, údajov alebo iných navzájom nezávislých materiálov systematicky alebo metodicky usporiadaných a jednotlivo prístupných elektronickými alebo inými prostriedkami, bez ohľadu na formu jeho vyjadrenia. Nie je teda podmienkou, aby súbor prvkov predstavoval vlastný tvorivý duševný výtvor autora.  

Databáza je súbor akýchkoľvek nezávislých prvkov. Môže zahŕňať  nielen súbory diel, ale aj súbory jednoduchých údajov či informácií, ako sú zoznamy, súpisy, registre, či indexy a rovnako aj akékoľvek iné súbory informácií, textov čísel a pod.

Zásadnou podmienkou existencie databázy je vzájomná nezávislosť  prvkov jej obsahu, t. j. prvkov, ktoré možno od seba oddeliť bez toho, aby tým bol dotknutý ich informačný obsah.

Za databázu sa nepovažuje počítačový program použitý pri zhotovení alebo prevádzke databázy prístupnej elektronickými prostriedkami.

Tvorivá databáza

V súvislosti s právnou ochranou databáz je potrebné rozlišovať medzi netvorivou databázou (chránenou osobitným právom k databáze v zmysle §  135 a nasl.) a tvorivou databázou chránenou (chránenou autorským právom §  131 a nasl.).

Autorský zákon totiž autorské právo priznáva aj autorovi tvorivej databázy, ak je spôsob výberu alebo usporiadanie obsahu databázy výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. Spôsob usporiadania chránených (napr. autorské diela) alebo nechránených (napr. rôzne dáta) prvkov teda môže byť predmetom autorského práva len vtedy, ak je výsledkom vlastnej duševnej tvorivej činnosti autora.

Za tvorivú databázu možno považovať napr. zborník, noviny, časopis, encyklopédiu, antológiu, pásmo alebo výstavu a pod.

V niektorých prípadoch (napr. v prípade novín) nie je vylúčený súbeh ochrany osobitného práva k databáze aj autorského práva.

Netvorivá databáza (sui generis)

Ochrana databáz sui generis (osobitné právo k databáze) sa poskytuje bez ohľadu na to, či samotná databáza alebo údaje v nej obsiahnuté spĺňajú autorskoprávne kritériá. Právo na ochranu vychádza z toho, že došlo k podstatnému vkladu (investovaniu) do získania, overenia alebo prezentácie obsahu databázy s tým, že prostredníctvom tohto práva sa má  zabrániť extrakcii alebo reutilizácii celej alebo podstatnej časti databázy. 

Zmyslom osobitného práva k databáze je ochrana investície (podstatný vklad) vloženej  do získania, overenia alebo sprístupňovania obsahov databázy. Investície (podstatnosť vkladu) sa určujú aplikovaním kvalitatívneho alebo kvantitatívneho meradla a môžu pozostávať z vloženia finančných zdrojov, času, úsilia,  energie a pod.

Toto výhradné majetkové právo na rozdiel od autorského práva nevyžaduje pôvodnosť (originalitu). 

Každý nový, kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný prínos do databázy spočívajúci v doplnení, skrátení alebo v inom upravovaní má za následok vytvorenie novej databázy.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/osobitne-pravo-k-databaze#251785

Kto je zhotoviteľom netvorivej databázy (sui generis) a aké sú jeho práva?

Zhotoviteľom databázy (§ 135 ods. 2) je osoba, ktorá iniciovala a zabezpečila zhotovenie databázy.

Osobitné právo k databáze má jej zhotoviteľ bez ohľadu na to, či databáza alebo jej obsah sú chránené autorským právom, alebo inými právami.

Zhotoviteľ databázy má predovšetkým právo udeľovať súhlas na extrakciu alebo reutilizáciu celého obsahu databázy, alebo jej kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatnej časti.

Extrakcia reutilizácia predstavujú osobitné formy použitia databázy.

Extrakciou je trvalé alebo dočasné vyhotovenie rozmnoženiny databázy prenesením celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na iný nosič akýmkoľvek prostriedkom v akejkoľvek forme. V podstate ide o dočasné alebo trvalé skopírovanie databázy na iný nosič.

Reutilizácia je akýkoľvek spôsob uvedenia celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na verejnosti, vrátane rozširovania jej rozmnoženín prevodom vlastníckeho práva a nájmom. Ide teda o formu použitia databázy na verejnosti uvedenými spôsobmi.

Práva zhotoviteľa databázy sú prevoditeľné.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/osobitne-pravo-k-databaze#251809

Ako dlho trvá osobitné právo k databáze?

Osobitné právo zhotoviteľa databázy trvá 15 rokov (§ 139) odo dňa zhotovenia databázy alebo odo dňa, keď bol umožnený prístup verejnosti k databáze, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastala neskôr. Trvanie tohto práva sa skončí posledným dňom 15.-teho kalendárneho roka.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/osobitne-pravo-k-databaze#251821

Ako môže iná osoba použiť netvorivú databázu (sui generis)?

Používateľ databázy, ku ktorej bol umožnený prístup verejnosti, ju nesmie používať v rozpore s bežným využitím databázy, nesmie neprimerane zasahovať do právom chránených záujmov zhotoviteľa databázy ani spôsobiť ujmu nositeľom práv k jednotlivým súčastiam databázy.

Do osobitného práva k databáze nezasahuje používateľ databázy, ktorý bez súhlasu zhotoviteľa databázy vykoná extrakciu alebo reutilizáciu kvalitatívne alebo kvantitatívne nepodstatnej časti jej obsahu, a to na akýkoľvek účel.

Do osobitného práva k databáze, ku ktorej bol umožnený prístup verejnosti, nezasahuje používateľ databázy, ktorý bez súhlasu zhotoviteľa databázy vykoná extrakciu alebo reutilizáciu podstatnej časti obsahu databázy, ak ide o

  • extrakciu obsahu databázy, ktorá nie je zhotovená v elektronickej podobe, pre súkromnú potrebu,
  • extrakciu na účel názornej ukážky pri výučbe alebo pri výskume, pri ktorom nedochádza k dosiahnutiu priameho alebo nepriameho obchodného prospechu, a uvedie sa označenie zhotoviteľa databázy a prameň,
  • extrakciu alebo reutilizáciu v nevyhnutnom  rozsahu na účel zabezpečenia

1. verejnej bezpečnosti,

2. priebehu správneho, trestného alebo súdneho konania alebo

3. rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a jej výborov, zastupiteľstva obce alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/osobitne-pravo-k-databaze#251833