Stručné informácie

 • pri každej žiadosti o zápis zemepisného označenia musí byť uvedený údaj, či sa žiadosť zakladá na špecifickej kvalite, vlastnostiach, ktoré musia byť špecifikované, alebo na dobrom mene výrobku
 • základnou ekonomickou funkciou označenia pôvodu alebo zemepisného označenia je jeho súťažná funkcia; výrobcovia majú určité zvláštne postavenie vďaka neopakovateľným výrobným podmienkam podmieneným zemepisným prostredím
 • na zapísané označenie nemôže byť udelená licencia, nemôže byť zriadené záložné právo a nemôže byť predmetom prevodu
 • poľnohospodárske výrobky a potraviny je možné zapísať a chrániť len na úrovni Európskej únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny
 • víno a liehoviny, na rozdiel od poľnohospodárskych výrobkov a potravín, môžu byť chránené na úrovni: národnej, medzinárodnej a EÚ
 • minerálne vody, remeselné výrobky a iné výrobky je možné zapísať a chrániť na národnej a medzinárodnej úrovni

Označením pôvodu alebo zemepisným označením

je možné chrániť poľnohospodárske výrobky a potraviny, víno, liehoviny, minerálne vody, remeselné výrobky a iné výrobky, na ktorých výslednú kvalitu alebo vlastnosti vplývajú prírodné podmienky alebo sú spojené s vymedzeným zemepisným územím tradíciou, povesťou, majú dobré meno, ktoré je možné prisúdiť práve zemepisnému pôvodu.

Prihlasovanie a konanie o prihláškach označení pôvodu alebo zemepisných označení sú upravené v zákone č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov.

Čo je označenie pôvodu výrobkov?

Je to názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch, krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak kvalita alebo vlastnosti tohto výrobku sú výlučne alebo podstatne dané zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi a výroba, spracovanie a príprava tohto výrobku sa uskutočňuje výlučne vo vymedzenom mieste, oblasti alebo krajine.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/oznacenia-povodu-vyrobkov-a-zemepisne-oznacenia-vyrobkov#254160

Čo je zemepisné označenie výrobku?

Je to názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch, krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak má tento výrobok špecifickú kvalitu, povesť alebo charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto miestu, oblasti alebo krajine, a výroba, spracovanie alebo príprava tohto výrobku sa uskutočňuje vo vymedzenom zemepisnom mieste, oblasti alebo krajine.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/oznacenia-povodu-vyrobkov-a-zemepisne-oznacenia-vyrobkov#254172

Ako sa žiada o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia?

O zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia sa žiada prihláškou, ktorá musí obsahovať žiadosť o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia na predpísanom tlačive. Prihlášku môže podať združenie alebo zväz výrobcov alebo spracovateľov s právnou subjektivitou bez ohľadu na právnu formu alebo zloženie pre výrobok vyrobený, spracovaný a pripravený na vymedzenom území. Fyzická osoba alebo právnická osoba môže samostatne podať prihlášku, iba ak v čase podania prihlášky ako jediná výrobok vyrába, spracováva a pripravuje na vymedzenom území.

Prihláška musí obsahovať:

 • znenie označenia pôvodu alebo zemepisného označenia,
 • názov, adresu, telefón, fax, e-mail prihlasovateľa,
 • zemepisné vymedzenie územia,
 • typ výrobku,
 • doklad potvrdzujúci, že výrobok pochádza z vymedzeného územia,
 • opis vlastností alebo kvalitatívnych znakov výrobku, ktoré sú dané príslušným zemepisným prostredím,
 • opis spôsobu získavania výrobku, prípadne opis originálnych a nemenných miestnych spôsobov jeho získavania,
 • názov a sídlo prevádzky alebo prevádzok,
 • meno, priezvisko a adresu miesta podnikania oprávneného zástupcu prihlasovateľa,
 • podpis prihlasovateľa.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/oznacenia-povodu-vyrobkov-a-zemepisne-oznacenia-vyrobkov#254196

Aké sú práva držiteľov označenia pôvodu a zemepisného označenia?

Zapísané označenie pôvodu je oprávnený používať držiteľ osvedčenia o zápise označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia a užívateľ zapísaného označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia.

Držiteľ osvedčenia o zápise má právo zakázať užívateľovi používanie označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, ak užívateľ označuje výrobok zapísaným označením pôvodu alebo zemepisným označením a tento výrobok nemá vlastnosti alebo kvalitatívne znaky dané príslušným zemepisným prostredím alebo nespĺňa požiadavky vymedzenia výrobku.

Držiteľ osvedčenia o zápise alebo užívateľ môže na výrobku uviesť, že ide o zapísané označenie pôvodu alebo zapísané zemepisné označenie. Na zapísané označenie nemôže byť licenčnou zmluvou poskytnutý súhlas na jeho používanie. K zapísanému označeniu nemôže byť zriadené záložné právo.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/oznacenia-povodu-vyrobkov-a-zemepisne-oznacenia-vyrobkov#254208

Do kedy platí zemepisné označenie a označenie pôvodu výrobkov?

Doba trvania práva na ochranu zapísaného označenia pôvodu nie je časovo obmedzená.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/oznacenia-povodu-vyrobkov-a-zemepisne-oznacenia-vyrobkov#254220

Koľko to stojí?

Podanie prihlášky označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku je spoplatnené sumou 50 eur.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/oznacenia-povodu-vyrobkov-a-zemepisne-oznacenia-vyrobkov#254232