Stručné informácie

  • myšlienka alebo nezrealizovaný nápad sa chrániť nedá, musí to byť konkrétne technické riešenie
  • prototyp sa úradu neposkytuje; vynález musí byť v prihláške opísaný tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť
  • podmienkou patentovateľnosti je, aby bol vynález realizovateľný; predmet založený na vynáleze musí byť možné kedykoľvek použiť alebo vyrobiť, reprodukovať teoreticky v neobmedzenom rozsahu
  • vynález sa považuje za nový, ak nie je súčasťou stavu techniky
  • za stav techniky sa považuje všetko, čo bolo kedykoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom
  • vynález sa považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky

Patent

Podľa zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (patentový zákon), sa patenty udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné, a to po vykonaní formálno-právneho a vecného prieskumu.

Čo sa chápe pod pojmom "vynález"?

Vynálezom chápeme vyriešenie technického problému technickými prostriedkami. Môžu to byť fyzikálne predmety alebo činnosti.

Za vynálezy sa nepovažujú najmä objavy, vedecké teórie, plány, vonkajšia úprava výrobkov, počítačové programy, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej a obchodnej činnosti a podávanie informácií.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/patenty#253303

Čo je to patent?

Patent je ochranný dokument, ktorý udeľuje štát. Zaručuje jeho majiteľovi výlučné právo na komerčné využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia a na určitom území. Zjednodušene možno povedať, že tento dokument dáva jeho majiteľovi právo zakázať inej osobe, aby pri svojej hospodárskej činnosti vyrábala, uvádzala do obehu alebo upotrebila patentom chránený vynález bez jeho súhlasu. Majiteľ patentu však môže poskytnúť súhlas iným osobám na využívanie jeho chráneného vynálezu prostredníctvom licencie.

Majiteľ patentu dáva verejnosti zverejnením svojho vynálezu opísaného v patentovej prihláške cennú technickú informáciu. Týmto zverejnením vzniká jeden z najväčších a najaktuálnejších zdrojov technických informácií, ktoré sú dostupné vo svete. 

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/patenty#253315

Koľko to stojí?

Správny poplatok za podanie prihlášky je 30 eur (60 eur v prípade, že prihlasovateľ nie je zhodný s pôvodcom vynálezu), podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky 116 eur (do 10 patentových nárokov) a vydanie patentovej listiny 66 eur - to sú približne uvedené poplatky, ktoré zaplatíte, pokým získate národný patent, platný na území Slovenskej republiky.

Následne je potrebné uhrádzať poplatky za udržiavanie platnosti patentu. Poplatky za udržiavanie platnosti patentu počas max. 20-ich rokov činia spolu cca 5400 eur.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/patenty#253375

Ako dlho platí patent?

Doba platnosti patentu je 20 rokov od podania patentovej prihlášky. Predpokladom trvania platnosti patentu je platenie udržiavacích poplatkov.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/patenty#253387

Kto môže podať patentovú prihlášku?

Prihlášku môže podať ten, kto má právo na riešenie, teda pôvodca vynálezu. Ak vynález vytvorili viacerí spolupôvodcovia, majú právo na riešenie v rozsahu, v akom sa podieľali na vytvorení vynálezu. Ak pôvodca vytvoril vynález v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho, obdobného pracovného alebo členského vzťahu, právo na riešenie patrí zamestnávateľovi. Právo na riešenie patrí aj právnym nástupcom uvedených osôb.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/patenty#253399

Ako prebieha konanie o udelení patentu?

Patentová prihláška sa podáva osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici a v pobočke úradu v Bratislave. Podaním patentovej prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti. Po podaní patentovej prihlášky a jej zapísaní v registri patentových  prihlášok úrad vykoná predbežný prieskum, účelom ktorého je vylúčiť z ďalšieho konania tie patentové prihlášky, predmety ktorých sú zjavne nepatentovateľné (napr. spôsoby liečenia), zjavne nejednotné alebo obsahujú zjavné formálne chyby, ktoré by bránili jej zverejneniu. Všetky zistené nedostatky sú správou úradu oznámené prihlasovateľovi. Ak sú podklady patentovej prihlášky vyhovujúce, je patentová prihláška po 18 mesiacoch od vzniku práva prednosti zverejnená vo Vestníku úradu. Po jej zverejnení môže ktokoľvek podať pripomienky k patentovateľnosti predmetu patentovej prihlášky, na ktoré úrad prihliadne pri vykonávaní úplného prieskumu.

Úplný prieskum patentovej prihlášky úrad vykonáva na základe žiadosti prihlasovateľa alebo inej osoby. Táto žiadosť musí byť podaná najneskoršie do 36 mesiacov od dátumu podania prihlášky a zároveň musí byť zaplatený príslušný správny poplatok. Až na základe vykonaného úplného prieskumu, ak sa zistí, že vynález spĺňa všetky zákonné požiadavky patentovateľnosti, je na vynález udelený patent. Inak povedané, keď vynález spĺňa kritérium predmetu ochrany, kritérium novosti, kritérium vynálezcovskej činnosti a kritérium priemyselnej využiteľnosti, a to každé kritérium osobitne a všetky spolu, iba vtedy môže byť udelená patentová ochrana. Ak požiadavky patentovateľnosti nie sú splnené, úrad patentovú prihlášku zamietne. V prípade zistenia formálnych nedostatkov prihlášky, ktoré bránia udeleniu patentu, úrad vyzve prihlasovateľa na ich odstránenie. Ak prihlasovateľ tieto nedostatky v stanovenej lehote neodstráni, úrad konanie o patentovej prihláške zastaví. Úradom stanovenú lehotu je možné na základe žiadosti prihlasovateľa predĺžiť.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/patenty#253424

Aké sú práva majiteľa patentu?

Majiteľ patentu má výlučné právo na vynález, to znamená, že bez jeho súhlasu ho nesmie nikto využívať. Majiteľ môže poskytnúť súhlas na využívanie patentu iným osobám. Súhlas na využitie patentu sa udeľuje licenčnou zmluvou. Patent je možné tiež predať, resp. previesť na inú osobu, či už fyzickú, alebo právnickú. Prevod aj licenčná zmluva nadobúda účinnosť voči tretím osobám zápisom do patentového registra.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/patenty#253506