Príklady z praxe

1. Aké sú možnosti priemyselnoprávnej ochrany?

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/ppv?p_p_id=1%26p_p_lifecycle=0#292660
(Viac)

2. Na akom území platia priemyselné práva?

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/ppv?p_p_id=1%26p_p_lifecycle=0#292672
(Viac)

3. Ako je potrebné postupovať pri prihlásení jednotlivých predmetov priemyselných práv?

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/ppv?p_p_id=1%26p_p_lifecycle=0#292684
(Viac)

4. Kto môže zastupovať prihlasovateľa pred úradom?

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/ppv?p_p_id=1%26p_p_lifecycle=0#292696
(Viac)

5. Kto je to patentový zástupca?

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/ppv?p_p_id=1%26p_p_lifecycle=0#292708
(Viac)

Právo priemyselného vlastníctva

Právo priemyselného vlastníctva chráni predmety priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou (napr.  vynálezy, technické riešenia, dizajny) alebo predmety priemyselného vlastníctva na označenie, ktoré slúžia na rozlíšenie výrobkov a služieb na trhu (napr. ochranné známky).

Na ochranu je potrebná registrácia.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva.

Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany predmetov priemyselného vlastníctva ako sú vynálezy (patenty), technické riešenia (úžitkové vzory), označenia (ochranné známky), vonkajšia úprava výrobkov (dizajny), topografie polovodičových výrobkov, označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov.

Patenty

Podľa zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (patentový zákon), sa patenty udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné, a to po vykonaní formálno-právneho a vecného prieskumu.

Dodatkové ochranné osvedčenia

Dodatkovým ochranným osvedčením sa chránia liečivá a výrobky na ochranu rastlín, ktoré môžu byť uvádzané na trh len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom. Patent platí dvadsať rokov od podania prihlášky, pričom na liečivá a výrobky na ochranu rastlín je možné dodatočne udeliť ochranu dodatkovým ochranným osvedčením, ktorou sa výlučné práva majiteľa patentu predĺžia maximálne opäť rokov. V prípade liečiv, u ktorých boli vykonané štúdie v súlade s výskumným pediatrickým plánom schváleným Európskou agentúrou pre lieky, je možné po splnení predpísaných podmienok predĺžiť túto dobu o ďalších 6 mesiacov.

Dizajny

Dizajnom sa rozumie vzhľad výrobku alebo jeho časti, spočívajúci najmä v znakoch línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry alebo materiálov výrobku samotného, alebo jeho zdobení.

Dizajnom sa chráni vonkajšia úprava výrobku. Výrobkom je priemyselne alebo remeselne vyrobený predmet vrátane súčiastok určených na zostavenie do jedného zloženého výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak s výnimkou počítačových programov.

Prihlasovanie a konanie o prihláškach dizajnov a práva a povinnosti vyplývajúce z dizajnov zapísaných do registra, sú upravené zákonom č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch.

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisne označenia

Označením pôvodu alebo zemepisným označením je možné chrániť poľnohospodárske výrobky a potraviny, víno, liehoviny, minerálne vody, remeselné výrobky a iné výrobky, na ktorých výslednú kvalitu alebo vlastnosti vplývajú prírodné podmienky alebo sú spojené s vymedzeným zemepisným územím tradíciou, povesťou, majú dobré meno, ktoré je možné prisúdiť práve zemepisnému pôvodu.

Ochranné známky

Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Podmienky pre tzv. zápisnú spôsobilosť ochrannej známky upravuje zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Úžitkové vzory

Úžitkový vzor je forma právnej ochrany nových priemyselne využiteľných technických riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky.

Práva a povinnosti vznikajúce z vytvorenia a uplatnenia úžitkových vzorov upravuje zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch. Technické riešenie je spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom, ak je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.

Topografia polovodičových výrobkov

Topografia polovodičových výrobkov je séria akokoľvek zafixovaných alebo zakódovaných vzájomne súvisiacich zobrazení, znázorňujúca trojrozmerné usporiadanie vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá, pričom každé zobrazenie znázorňuje vzor alebo časť vzoru povrchu polovodičového výrobku v ktoromkoľvek stupni jeho výroby.

Zákon NR SR č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov umožňuje ochranu topografií, ktoré sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti pôvodcu, a ktoré nie sú v odvetví polovodičových výrobkov bežné.