Príklady z praxe

1. Chcem zostaviť výberové CD z voľných pesničiek (klasická hudba, folklórne piesne), mám nejaké povinnosti vo vzťahu k Autorskému zákonu?

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/prava-suvisiace-s-autorskym-pravom#292567
(Viac)

Stručné informácie

  • práva súvisiace s autorským právom sa týkajú  umeleckých výkonov, zvukových záznamov, audiovizuálnych záznamov a vysielania
  • ide o výlučne majetkové práva (okrem umeleckých výkonov, ku ktorým sa  viažu aj  osobnostné práva)
  • trvajú v zásade 50 rokov od rozhodujúcej skutočnosti (podanie umeleckého výkonu, vyhotovenia zvukového/ audiovizuálneho záznamu, odvysielania)

Práva súvisiace s autorským právom

sa týkajú umeleckých výkonov (napr. spevákov, tanečníkov, hudobníkov, hercov), zvukových záznamov (napr. záznam piesne na zvukovom CD), audiovizuálnych záznamov (napr. záznam športového podujatia) a vysielania.

Práva výkonných umelcov

sa týkajú umeleckých výkonov výkonných umelcov (napr. speváci, tanečníci, herci, hudobníci a pod.), t.j. tvorivých vyjadrení (vykonania) diel v rôznych umeleckých podobách, napr. predvedením, recitáciou, tancom, spevom  a pod.

Práva výrobcov zvukových záznamov

sa týkajú zvukových záznamov (napr. záznam hudby na CD).

Práva výrobcov audiovizuálnych záznamov

sa týkajú audiovizuálnych záznamov (napr. záznam športového podujatia, záznam koncertu a pod.).

Práva vysielateľov

sa týkajú vysielania (rozhlasové, televízne).