Príklady z praxe

1. Chcem zostaviť výberové CD z voľných pesničiek (klasická hudba, folklórne piesne), mám nejaké povinnosti vo vzťahu k Autorskému zákonu?

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/prava-suvisiace-s-autorskym-pravom?redirect=https%3A%2F%2Fwww.dusevnevlastnictvo.gov.sk%2Fweb%2Fguest%2Fdokumenty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_nt5sP9oDjXfj%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_categoryId%3D24781#292567
(Viac)

Stručné informácie

  • práva súvisiace s autorským právom sa týkajú  umeleckých výkonov, zvukových záznamov, audiovizuálnych záznamov a vysielania
  • ide o výlučne majetkové práva (okrem umeleckých výkonov, ku ktorým sa  viažu aj  osobnostné práva)
  • trvajú v zásade 50 rokov od rozhodujúcej skutočnosti (podanie umeleckého výkonu, vyhotovenia zvukového/ audiovizuálneho záznamu, odvysielania)

Práva súvisiace s autorským právom

sa týkajú umeleckých výkonov (napr. spevákov, tanečníkov, hudobníkov, hercov), zvukových záznamov (napr. záznam piesne na zvukovom CD), audiovizuálnych záznamov (napr. záznam športového podujatia), periodíkvysielania.

Práva výkonných umelcov

sa týkajú umeleckých výkonov výkonných umelcov (napr. speváci, tanečníci, herci, hudobníci a pod.), t.j. tvorivých vyjadrení (vykonania) diel v rôznych umeleckých podobách, napr. predvedením, recitáciou, tancom, spevom  a pod.

Práva výrobcov zvukových záznamov

sa týkajú zvukových záznamov (napr. záznam hudby na CD).

Práva výrobcov audiovizuálnych záznamov

sa týkajú audiovizuálnych záznamov (napr. záznam športového podujatia, záznam koncertu a pod.).

Práva vysielateľa

sa týkajú vysielania ako osobitného predmetu ochrany.

 

Práva vydavateľa periodika

sa týkajú periodík (samostatný súbor zložený prevažne z literárnych diel novinárskej povahy a iných predmetov ochrany)