Práva súvisiace s právom priemyselného vlastníctva

S právom priemyselného vlastníctva súvisia aj ďalšie práva, ktoré buď nie sú výslovne v právnom poriadku Slovenskej republiky upravené (know-how, logo) alebo sa v nich prelína autorskoprávna ochrana s priemyselnoprávnou ochranou (logo) alebo sú upravené inými zákonmi ako napr. Obchodným zákonníkom (právo obchodného mena, obchodné tajomstvo).

Obchodné meno

Obchodné meno sa radí medzi predmety priemyselného vlastníctva.  Právna úprava obchodného mena je obsiahnutá v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 Zb.). Obchodným menom je názov pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.  Obchodné meno, tak ako iné predmety práva priemyselného vlastníctva na označenie (napr. ochranné známky) plní predovšetkým rozlišovaciu funkciu (odlišuje jedného podnikateľa od iného), avšak môže mať aj výraznú majetkovú hodnotu.

Obchodné tajomstvo

Obchodné tajomstvo, ako právo patriace k podniku, je upravené v Obchodnom zákonníku (§ 17 - 20 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník). Všeobecná úprava obchodného tajomstva dopĺňa ochranu poskytovanú iným predmetom priemyselného vlastníctva (napr.  vynálezom, ochranným známkam pod.). Chránia sa najmä informácie označované ako "know-how", pri ktorých nie sú splnené niektoré zo znakov potrebných pre patentovú ochranu, ale majú značný význam. K ochrane dochádza priamo zo zákona a nevyžaduje sa dodržanie žiadneho formálneho postupu. 

Know-how

Know-how je ďalšie z nehmotných statkov, ktoré je čoraz častejšie potrebné v rámci práv duševného vlastníctva chrániť. Slovenský právny poriadok však know-how nepozná ani bližšie nevymedzuje. Pri know-how by sa malo chrániť prednostne to, aby nebolo zverejnené, resp. aby sa udržalo v utajení. Obsah know-how môže byť rôznorodý, môže ísť napr. o výrobnotechnické alebo obchodné poznatky, informácie, skúsenosti, vedomosti atď.. Know-how býva zvyčajne súčasťou zmlúv (napr. obchodnoprávnych zmlúv).     

Logo

Logom možno rozumieť predovšetkým grafické označenie znázornené alebo používané určitým výrobcom alebo podnikateľom na tovaroch, službách, prevádzkach a pod.. Slovenský právny poriadok však logo nedefinuje ani výslovne neupravuje. Z hľadiska práva duševného vlastníctva môže byť logo chránené ako ochranná známka. Niekedy môže pri logu dôjsť k súbehu ochrany prostredníctvom ochrannej známky, ako aj prostredníctvom autorského práva. Autorské právo sa totiž vzťahuje na diela výtvarného umenia (vrátane napr. grafických diel, kam môžu patriť označenia, emblémy, symboly, grafické stvárnenie ochranných známok alebo grafické obrazce).