Stručné informácie

 • výkonný umelec je napr. herec, spevák, hudobník, tanečník
 • výkonný umelec má rovnako ako autor osobnostné a majetkové práva
 • umelecký výkon možno použiť na základe súhlasu od výkonného umelca udeleného licenčnou zmluvou alebo bez tohto súhlasu v prípade uplatnenia tzv. zákonnej licencie
 • práva výkonného umelca trvajú v zásade 50 rokov od podania umeleckého výkonu

Práva výkonných umelcov

sa týkajú umeleckých výkonov výkonných umelcov (napr. speváci, tanečníci, herci, hudobníci a pod.), t.j. tvorivých vyjadrení (vykonania) diel v rôznych umeleckých podobách, napr. predvedením, recitáciou, tancom, spevom  a pod.

Výklad niektorých ustanovení Autorského zákona

Čo je umelecký výkon a kto je výkonný umelec?

Umelecký výkon je predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo diela tradičnej ľudovej kultúry spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom (§ 94 ods. 1).

Výkonný umelec je fyzická osoba, ktorá osobne podá umelecký výkon tak, že spieva, hrá, predvádza, prednáša alebo inak tvorivo vykonáva umelecké dielo alebo dielo tradičnej ľudovej kultúry, najmä spevák, hudobník, dirigent, herec, tanečník alebo artista (§ 94 ods. 2).  

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/prava-vykonnych-umelcov1#251276

Aké práva má výkonný umelec? Môže sa ich vzdať, previesť ich na inú osobu? Dedia sa tieto práva?

Výkonný umelec má podobne ako autor osobnostné aj majetkové práva.

Na osobnostné práva výkonného umelca sa primerane vzťahuje úprava osobnostných práv autora (§ 18). To znamená, že výkonný umelec, podobne ako autor, má napr. právo na označenie svojho umeleckého výkonu menom, či právo rozhodnúť o zverejnení svojho umeleckého výkonu a pod.

V rámci svojich majetkových práv (§ 97) má výkonný umelec právo použiť svoj umelecký výkon a právo udeľovať súhlas na jeho použitie len nasledovnými spôsobmi:

 • verejný prenos nezaznamenaného umeleckého výkonu okrem vysielania,
 • vyhotovenie originálu záznamu umeleckého výkonu,
 • vyhotovenie rozmnoženiny záznamu umeleckého výkonu,
 • verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva, nájmom alebo  vypožičaním,
 • sprístupňovanie záznamu umeleckého výkonu verejnosti.

Ostatné spôsoby použitia preto nepodliehajú súhlasu výkonného umelca.

Výkonný umelec nemá právo udeľovať súhlas na takéto použitie:

 • verejné rozširovanie originálu umeleckého výkonu alebo rozmnoženiny umeleckého výkonu nájmom vo vzťahu k umeleckému výkonu, ktorý bol zaznamenaný na zvukový záznam alebo bol použitý pri tvorbe audiovizuálneho diela,
 • zaznamenaného umeleckého výkonu technickým predvedením,
 • zaznamenaného umeleckého výkonu verejným prenosom okrem sprístupňovania záznamu umeleckého výkonu verejnosti a
 • nezaznamenaného umeleckého výkonu vysielaním.

Za takéto použitie mu však prislúcha právo na primeranú odmenu (§ 99).

Majetkové práva výkonného umelca sú neprevoditeľné, nemožno sa ich vzdať a nemožno ich postihnúť exekúciou. Tieto práva sú predmetom dedičstva.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/prava-vykonnych-umelcov1#251306

Ako dlho trvajú práva výkonného umelca?

Práva výkonného umelca trvajú 50 rokov od podania umeleckého výkonu. Ak počas tejto lehoty dôjde k vydaniu zvukového záznamu alebo verejnému prenosu zvukového záznamu umeleckého výkonu, práva výkonného umelca trvajú 70 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Ak počas tejto lehoty dôjde k vydaniu audiovizuálneho záznamu alebo verejnému prenosu audiovizuálneho záznamu umeleckého výkonu, práva výkonného umelca trvajú 50 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr (§ 102).

Trvanie majetkových práv výkonného umelca sa skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv (teda 31.12. v 50.-tom roku).

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/prava-vykonnych-umelcov1#251330

Ako môže iná osoba použiť umelecký výkon?

Pred použitím umeleckého výkonu (napr. nahratím na záznam) je potrebné licenčnou zmluvou získať súhlas na takéto použitie, a to priamo od výkonného umelca, alebo, ak je zastúpený organizáciou kolektívnej správy, od príslušnej organizácie kolektívnej správy.

Práva výkonných umelcov na Slovensku zastupujú organizácie kolektívnej správy SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov, výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a OZIS, ochranné združenie interpretov Slovenska.

Aj na použitie umeleckého výkonu sa primerane vzťahujú tzv. zákonné licencie.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/prava-vykonnych-umelcov1#251348