Stručné informácie

  • zvukovým záznamom je napr. nahrávka piesne na CD
  • výrobca zvukového záznamu má len majetkové práva (nie osobnostné)
  • práva výrobcu zvukového záznamu sú prevoditeľné
  • práva výrobcu zvukového záznamu trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukového záznamu, resp. 70 rokov po vydaní alebo verejnom prenose zvukového záznamu

Práva výrobcov zvukových záznamov

sa týkajú zvukových záznamov (napr. záznam hudby na CD).

Výklad niektorých ustanovení Autorského zákona

Čo je zvukový záznam a kto je výrobca zvukového záznamu?

Zvukový záznam je záznam zvukov vnímateľný sluchom bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto zvuky zaznamenávajú. Záznam zvukovej zložky audiovizuálneho diela sa za zvukový záznam nepovažuje (§ 107 ods. 1).

Výrobca zvukového záznamu je osoba, ktorá iniciovala alebo zabezpečila jeho konečné vyhotovenie (§ 107 ods. 1).

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/prava-vyrobcov-zvukovych-zaznamov1#251397

Aké práva má výrobca zvukového záznamu? Možno ich previesť na inú osobu?

Výrobca zvukového záznamu disponuje vo vzťahu k zvukovému záznamu len majetkovými právami (§ 109), nakoľko v prípade zvukového záznamu nejde o výtvor, ktorý by bol spojený s osobnosťou tvorcu, ako je to v prípade diela, resp. umeleckého výkonu.

Základným majetkovým právom výrobcu zvukového záznamu je použiť zvukový záznam a udeľovať súhlas len na nasledovné použitia zvukového záznamu:

  • vyhotovenie rozmnoženiny zvukového záznamu,
  • verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva, nájmom alebo  vypožičaním,
  • vysielanie zvukového záznamu,
  • sprístupňovanie zvukového záznamu verejnosti.

Ostatné  spôsoby použitia preto nepodliehajú súhlasu výrobcu zvukového záznamu.

Na rozdiel od práv autora a výkonného umelca sú práva výrobcu zvukového záznamu prevoditeľné. To znamená, že tieto práva môže výrobca previesť na inú osobu, čím zároveň tieto práva stráca.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/prava-vyrobcov-zvukovych-zaznamov1#251421

Ako dlho trvajú práva výrobcu zvukového záznamu?

Práva výrobcu zvukového záznamu trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukového záznamu. Ak počas tejto lehoty dôjde k vydaniu zvukového záznamu alebo verejnému prenosu zvukového záznamu, právo výrobcu zvukového záznamu zaniká uplynutím 70 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr (§ 111).

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/prava-vyrobcov-zvukovych-zaznamov1#251445

Ako môže iná osoba použiť zvukový záznam?

Použitie zvukového záznamu je tak, ako pri iných predmetoch ochrany v zmysle autorského zákona možné na základe súhlasu (licencie) udeleného výrobcom zvukového záznamu, resp. organizáciou kolektívnej správy, ak je ňou výrobca zvukového záznamu zastúpený.

Práva výrobcov zvukových záznamov spravuje organizácia kolektívnej správy SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a organizácia kolektívnej správy OZIS, ochranné združenie interpretov Slovenska.

Aj na použitie zvukového záznamu sa primerane vzťahujú tzv. zákonné licencie.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/prava-vyrobcov-zvukovych-zaznamov1#251469