Obchodné meno

Obchodné meno, ako predmet práv súvisiacich s právom priemyselného vlastníctva je upravené v Obchodnom zákonníku (§8 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník). Pod obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva svoju podnikateľskú činnosť. Označenie podnikateľa obchodným menom je povinné, to znamená, že každý podnikateľ musí mať obchodné meno. Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa. Obchodné meno má teda predovšetkým odlišovaciu funkciu.

Aká je funkcia obchodného mena?

Tak ako predmety práv priemyselného vlastníctva na označenia,  má aj obchodné meno predovšetkým rozlišovaciu funkciu, teda odlišuje jedného podnikateľa od druhého.  Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa, ani nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania.

 

 

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/pravo-obchodneho-mena#258241

Kto môže používať obchodné meno?

Obchodné meno môže používať len osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle Obchodného zákonníka. Obchodné meno je povinné, čiže každý podnikateľ musí mať obchodné meno.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/pravo-obchodneho-mena#258253

Čo tvorí obchodné meno podnikateľa?

Obchodné meno podnikateľa fyzickej osoby tvorí predovšetkým jeho meno a priezvisko, pričom môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania (napr. „Ján Novák & syn").

Obchodným menom právnickej osoby (obchodnej spoločnosti, družstva) je názov, pod ktorým je zapísaná v obchodnom registri. Obchodné meno právnickej osoby musí obsahovať tiež dodatok označujúci jej právnu formu (napr. „akciová spoločnosť" alebo „a.s.", „spoločnosť s ručením obmedzeným" alebo „s.r.o.").

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/pravo-obchodneho-mena#258265

Aké práva vyplývajú z obchodného mena?

Základným právom vyplývajúcim z tohto predmetu ochrany je právo podnikateľa používať svoje obchodné meno pri svojej podnikateľskej činnosti.

Obchodné meno možno previesť na inú osobu len v prípade prevodu podniku (prevádza sa obchodné meno ako súčasť podniku).

Pri obchodnom mene fyzickej osoby – podnikateľa prichádza do úvahy aj jeho prechod (dedenie), avšak dedič môže podnikať pod doterajším obchodným menom len s dodatkom  označujúcim právne nástupníctvo a meno nástupcu.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/pravo-obchodneho-mena#258277