Stručné informácie

  • audiovizuálny záznam je napr. záznam športového podujatia
  • výrobca audiovizuálneho záznamu má len majetkové práva (nie osobnostné)
  • práva výrobcu audiovizuálneho záznamu sú prevoditeľné
  • práva výrobcu audiovizuálneho záznamu trvajú v zásade 50 rokov od vyhotovenia audiovizuálneho záznamu

Práva výrobcov audiovizuálnych záznamov

sa týkajú audiovizuálnych záznamov (napr. záznam športového podujatia, záznam koncertu a pod.).

Výklad niektorých ustanovení Autorského zákona

Čo je audiovizuálny záznam a kto je výrobca audiovizuálneho záznamu?

Audiovizuálny záznam je záznam audiovizuálneho diela zaznamenaný ako sled zámerne usporiadaných a navzájom súvisiacich obrazov vyvolávajúcich dojem pohybu a sprevádzaných zvukom alebo bez neho (§ 116 ods. 1).

Audiovizuálny záznam je aj záznam obrazov sprevádzaných zvukom alebo bez neho, bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto zvuky a obrazy zaznamenávajú (§ 116 ods. 2).

Výrobca audiovizuálneho záznamu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá iniciovala alebo zabezpečila jeho konečné vyhotovenie (§ 116 ods. 3).

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/pravo-vyrobcov-zvukovo-obrazovych-zaznamov#251530

Aké práva má výrobca audiovizuálneho záznamu? Možno ich previesť na inú osobu?

Výrobca audiovizuálneho záznamu disponuje vo vzťahu k audiovizuálnemu záznamu len majetkovými právami (§ 118), nakoľko v prípade audiovizuálneho záznamu  nejde o výtvor, ktorý by bol spojený s osobnosťou tvorcu, ako je to v prípade diela, resp. umeleckého výkonu.

Základným majetkovým právom výrobcu audiovizuálneho záznamu je právo použiť audiovizuálny záznam a udeľovať súhlas len na nasledovné použitia audiovizuálneho záznamu:

  • vyhotovenie rozmnoženiny audiovizuálneho záznamu,
  • verejné rozširovanie originálu audiovizuálneho záznamu alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva, nájmom alebo vypožičaním,
  • technické predvedenie audiovizuálneho záznamu,
  • vysielanie audiovizuálneho záznamu a
  • sprístupňovanie audiovizuálneho záznamu verejnosti.

Ostatné  spôsoby použitia preto nepodliehajú súhlasu výrobcu audiovizuálneho záznamu.

Na rozdiel od práv autora a výkonného umelca sú práva výrobcu audiovizuálneho záznamu prevoditeľné. To znamená, že tieto práva môže výrobca previesť na inú osobu, čím zároveň tieto práva stráca.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/pravo-vyrobcov-zvukovo-obrazovych-zaznamov#251554

Ako dlho trvajú práva výrobcu audiovizuálnych záznamu?

Práva výrobcu audiovizuálneho záznamu trvajú 50 rokov od vyhotovenia audiovizuálneho záznamu. Ak počas tejto lehoty dôjde k vydaniu audiovizuálneho záznamu alebo verejnému prenosu audiovizuálneho záznamu, právo výrobcu audiovizuálneho záznamu zaniká uplynutím 50 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr (§ 120).

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/pravo-vyrobcov-zvukovo-obrazovych-zaznamov#251566

Ako môže iná osoba použiť audiovizuálnych záznam?

Použitie audiovizuálneho záznamu je tak, ako pri iných predmetoch ochrany v zmysle autorského zákona, možné na základe súhlasu (licencie) udeleného výrobcom audiovizuálneho záznamu, resp. organizáciou kolektívnej správy, ak je ňou výrobca audiovizuálneho záznamu zastúpený.

Práva výrobcov audiovizuálnych záznamov spravuje organizácia kolektívnej správy SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a organizácia kolektívnej správy SAPA, slovenská asociácia producentov v audiovízii.

Aj na použitie audiovizuálneho záznamu sa primerane vzťahujú tzv. zákonné licencie.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/pravo-vyrobcov-zvukovo-obrazovych-zaznamov#251578