Stručné informácie

  • rovnako ako pri patentoch sa myšlienka alebo nezrealizovaný nápad chrániť nedá, musí to byť konkrétne technické riešenie
  • prototyp sa úradu neposkytuje; technické riešenie musí byť v prihláške opísané tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť
  • technické riešenie sa považuje za nové, ak nie je súčasťou stavu techniky
  • za stav techniky sa považuje všetko, čo bolo kedykoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom
  • na rozdiel od patentov, stavom techniky nie je také zverejnenie, ku ktorému došlo v posledných 6 mesiacoch pred podaním prihlášky
  • technické riešenie sa považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky

Úžitkový vzor

je forma právnej ochrany nových priemyselne využiteľných technických riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky.

Práva a povinnosti vznikajúce z vytvorenia a uplatnenia úžitkových vzorov upravuje zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch. Technické riešenie je spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom, ak je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.

Čo chápeme pod pojmom "technické riešenie"?

Je to rovnaké, ako pri patentoch. Technickým riešením chápeme vyriešenie technického problému technickými prostriedkami. Môžu to byť fyzikálne predmety alebo činnosti.

Za technické riešenia sa nepovažujú najmä objavy, vedecké teórie, plány, vonkajšia úprava výrobkov, počítačové programy, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej a obchodnej činnosti a podávanie informácií.

Okrem toho úžitkovými vzormi nie je možné chrániť niektoré technické riešenia, napr. spôsoby výroby chemických látok, farmaceutických látok a medicínske použitie látok a zmesí látok.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/uzitkove-vzory#254027

Koľko to stojí?

Za podanie prihlášky úžitkového vzoru sa platí suma 68 eur pokiaľ je prihlasovateľom výlučne pôvodca, platí sa 34 eur.

Zapísaný úžitkový vzor platí štyri roky, dobu ochrany je možné predĺžiť dvakrát o tri roky. Výška správnych poplatkov za podanie žiadosti o predĺženie doby platnosti za prvé predĺženie činí 150 eur a 300 eur za druhé predĺženie.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/uzitkove-vzory#254039

Ako dlho platí úžitkový vzor?

Úžitkový vzor platí automaticky štyri roky od podania prihlášky úžitkového vzoru, prípadne od podania skoršej patentovej prihlášky so zhodným predmetom. Dobu platnosti zápisu úžitkového vzoru predĺži úrad na žiadosť majiteľa úžitkového vzoru až dvakrát, vždy o tri roky, t.j. max. 10 rokov.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/uzitkove-vzory#254051

Kto môže podať žiadosť o zápis úžitkového vzoru?

Prihlášku môže podať ten, kto má právo na riešenie, teda pôvodca technického riešenia. Ak technické riešenie vytvorili viacerí spolupôvodcovia, majú právo na riešenie v rozsahu, v akom sa podieľali na vytvorení technického riešenia. Ak pôvodca vytvoril technické riešenie v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho, obdobného pracovného alebo členského vzťahu, právo na riešenie patrí zamestnávateľovi. Právo na riešenie patrí aj právnym nástupcom uvedených osôb.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/uzitkove-vzory#254063

Ako prebieha konanie o zápise úžitkového vzoru?

Úrad podrobí každú prihlášku úžitkového vzoru prieskumu, v rámci ktorého sú vylúčené z ďalšieho konania tie prihlášky úžitkových vzorov, ktoré nie sú technickými riešeniami, nie sú priemyselne využiteľné, alebo patria do výluk z ochrany. Po odstránení formálnych a vecných nedostatkov podkladov prihlášky úžitkového vzoru úrad vykoná na predmet technického riešenia rešerš na stav techniky. Výsledok rešerše úrad oznámi prihlasovateľovi a prihlášku spolu s výsledkom rešerše zverejní, zverejnenie oznámi vo vestníku. Po zverejnení prihlášky môže ktokoľvek podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra, námietky musia obsahovať právne a skutkové odôvodnenie, ako aj dôkazy, prípadne označenie dôkazov, ktoré namietateľ predloží.

Ak konanie o prihláške nebolo zastavené alebo prihláška nebola zamietnutá v rámci prieskumu a proti zápisu úžitkového vzoru do registra neboli podané námietky alebo námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra boli zamietnuté, alebo konanie o námietkach bolo zastavené, úrad zapíše úžitkový vzor do registra a prihlasovateľ sa stáva majiteľom úžitkového vzoru.

Úrad vydá majiteľovi úžitkového vzoru osvedčenie o zápise úžitkového vzoru do registra a zápis úžitkového vzoru oznámi vo vestníku.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/uzitkove-vzory#254075

Aké sú práva z úžitkového vzoru?

Čo sa týka účinkov, resp. práv z ochrany, medzi úžitkovým vzorom a patentom nie je žiadny rozdiel.

Majiteľ úžitkového vzoru má výlučné právo na technické riešenie, to znamená, že bez jeho súhlasu ho nesmie nikto využívať. Majiteľ môže poskytnúť súhlas na využívanie úžitkového vzoru iným osobám. Súhlas na využitie úžitkového vzoru sa udeľuje licenčnou zmluvou. Úžitkový vzor je možné tiež predať, resp. previesť na inú osobu, či už fyzickú, alebo právnickú. Prevod aj licenčná zmluva nadobúda účinnosť voči tretím osobám zápisom do registra úžitkových vzorov.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/uzitkove-vzory#254087

Akú formu ochrany zvoliť? Patent či úžitkový vzor?

Pri ochrane technického riešenia je vždy potrebné sa rozhodnúť, či vhodnou ochranou bude patent, úžitkový vzor alebo obidva spôsoby súčasne.

V odpovedi na túto otázku je potrebné zvážiť niekoľko podstatných faktorov, ako sú:

  1. doba platnosti a právna istota nadobudnutej ochrany,
  2. čas konania pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,
  3. finančné náklady,
  4. či bolo toto riešenie pred podaním zverejnené, pretože stavom techniky nie je také zverejnenie výsledkov práce prihlasovateľa alebo jeho právneho predchodcu, ku ktorému došlo v posledných šiestich mesiacoch pred podaním prihlášky.

Na webovej stránke ÚPV SR nájdete porovnanie ochrany patentom a úžitkovým vzorom:

http://www.upv.sk/swift_data/source/pdf/Rozdiely-patent_vs_uv.pdf

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/uzitkove-vzory#254099

Môžem si ochrániť receptúru?

Receptúra (ako taká) by sa mohla považovať za technické riešenie, keďže ju je možné definovať technickými znakmi (kvalitatívne, kvantitatívne, opisom technológie).
Podotýkame však, že každé riešenie/vynález sa zverejní vo Vestníku úradu, na webregistroch (pokiaľ spĺňa predpísané náležitosti zo zákona) a stane súčasťou stavu techniky, každý si môže príslušný zverejnený dokument prečítať, t.j. receptúru nie je možné utajiť.
Zvlášť v prípade receptúr stojí aj za zváženie, že sa pomerne náročne dokazuje príp. porušovanie práv.
Odporúčame zvážiť možnosti ochrany receptúr aj iného druhu - know how - obchodné tajomstvo (informácie si môžete vyhľadať a internete, na ÚPV SR sa neprihlasuje).

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/uzitkove-vzory#254111

Čo musí obsahovať žiadosť o zápis úžitkového vzoru?

Rovnako ako pri patentoch, prihláška úžitkového vzoru musí obsahovať žiadosť o zápis do registra úžitkových vzorov s uvedením názvu technického riešenia v jednom vyhotovení, opis technického riešenia, prípadne výkresy, najmenej jeden nárok na ochranu a anotáciu v jednom vyhotovení hlavnom a dvoch vedľajších.

Žiadosť a jedno vedľajšie vyhotovenie opisu, nárokov a výkresov musí podpísať prihlasovateľ alebo jeho zástupca. Jedno vyhotovenie podkladov musí umožňovať ďalšiu reprodukciu.

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/uzitkove-vzory#254123